מדיניות קיימות לספקים

עדכון אחרון: 25 בספטמבר 2023

אנו באלקטרה FM שואפים לרתום את הניסיון שלנו בתחום ה- IFM כדי לאפשר התנהלות מקיימת לאורך כל
שרשרת האספקה.

כחברה מובילה בתחומה, אנו מקפידים על סטנדרטים גבוהים של קיימות בכל תחומי הפעילות והשירותים אותם
אנו מספקים.

מדיניות הקיימות לספקים של אלקטרה FM נועדה להבטיח שכל הספקים שלנו יעמדו באותם סטנדרטים
ויישמו אותם בפעילות העסקית שלהם ולאורך שרשרת האספקה שלהם.

העמידה במדיניות זו על ידי הספקים, תהיה כפופה לביקורת לפי שיקול דעתה של אלקטרה FM .

אלקטרה תיתן עדיפות לספקים אשר יעמדו במדיניות זו.

 

הנחיות כלליות

 

  • המדיניות חלה על ספקי אלקטרה, קבלני משנה או נציגים אחרים של חברה או גוף אחר המספק מוצרים
   או שירותים לאלקטרה FM (“הספק”).

 

  • הספק יעמוד בכל החוקים, התקנות והכללים החלים עליו, ובסטנדרטים של התנהלות אתית, לרבות אלה
   העוסקים בזכויות אדם, הגנת הסביבה, בטיחות ובריאות תעסוקתית, שוחד ושחיתות. אלקטרה מצפה
   מהספק לקדם מדיניות מתאימה, על מנת להבטיח עמידה בדרישות אלה.

 

עקרונות

 

  • אתיקה:
   הספק ינהל את עסקיו בהתאם לסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר. על הספק לבצע את עסקיו בכנות
   ובאתיקה, והוא יפעל על פי כל החוקים והתקנות החלים על פעילויות עסקיות אסורות.

 

  • מניעת עבודת קטינים:
   הספק יעסיק רק עובדים בני 15 שנים לפחות. הספק יעמוד בכל חוקי עבודת הנוער הרלוונטיים, לרבות
   אלה הנוגעים למגבלות שעות עבודה ואיסורים על סוגים מסוימים של עיסוקים.

 

  • שעות עבודה ומנוחה:
   הספק לא יחרוג משעות העבודה המותרות ויפצה כראוי שעות נוספות. יש לאפשר לעובדים לפחות יום
   חופש אחד לשבעה ימים.

 

  • שכר והטבות:
   על הספק לציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים לשכר מינימום ולהטבות הנדרשות על פי חוק.

 

  • הטרדה והתעמרות:
   הספק יתחייב למקום עבודה ללא הטרדות והתעמרות, פיזית ומילולית, לרבות הטרדה מינית.

 

  • חופש ההתאגדות:
   הספק יאפשר לעובדים להקים או להצטרף לארגוני עובדים לפי בחירתם. הספק ישאף לתקשורת יעילה
   עם עובדים כאמצעי לקידום יחסי עבודה חיוביים.

 

  • בריאות ובטיחות תעסוקתית:
   הספק יספק לעובדיו סביבת עבודה בטוחה ובריאה בהתאם לחוקים, לתקנות ולתקנים הישימים. הספק
   יבצע סקרי סיכונים, יספק מידע והדרכות מתאימים לעובדיו, לצורך מניעת תאונות עבודה ומחלות
   מקצוע. הספק יפעל להיערכות למצבי חירום ויכין תוכניות להמשכיות עסקית. אלקטרה מעודדת את
   הספקים לאמץ שיטות ניהול בריאות ובטיחות.

 

  • הגנת הסביבה:
   הספק יפעל לשמור על משאבי טבע ולהימנע מפגיעה בסביבה. אלקטרה מעודדת את הספקים לנהל ולדווח
   על פליטת גזי החממה שלהם ולאמץ שיטות ניהול סביבתי.

 

  • תרומה לקהילה:
   הספק יקדם פעילות קהילתית, עזרה הדדית ותרומה לאוכלוסיות נזקקות, היכן שניתן תוך שילוב פעילות
   עובדים ומנהלים בקהילה.

 

  • גיוון והכללה:
   הספק יפעל לגיוון תעסוקתי בקרב מנהליו ועובדיו, ולשילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בחברה.
   הספק יעמוד בתקנות הנגישות בסביבת העבודה.

 

ניהול קיימות

 

הספק יפתח וינהל תהליך לזיהוי זכויות עובדים וזכויות אדם, סיכוני בריאות ובטיחות, היבטי הגנת הסביבה,
אתיקה עסקית וסיכוני עמידה בדרישות רגולטוריות הקשורות לפעילותו, ויישם נהלים מתאימים לשליטה
ולבקרה בסיכונים שזוהו.

אני רוצה לקרוא עוד על...