מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 25 בספטמבר 2023

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לכלל המגדרים כאחד.

 

קבוצת אלקטרה (“הקבוצה” או “אנו”) מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא אוספת ומחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו.

 

במסגרת ביקורך באתרי האינטרנט של החברה ו/או במסגרת פנייתך לקבוצה דרך או באמצעות רשת האינטרנט, אתה מסכים לכך שהקבוצה תאסוף, תשמור ותשתמש במידע אודותיך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.

 

במדיניות זו, הביטוי “מידע אישי” משמעו כל מידע הנאסף על ידי הקבוצה או נמסר לה על ידיך או מי מטעמך או מידע שתמסור לשותפיה העסקיים של הקבוצה, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס’ תעודת זהות, מס’ דרכון, כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת דואר-אלקטרוני, מצב כלכלי, כל מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול הקבוצה, וכיו”ב.

 

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי לקבוצה ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אתה מסכים לכך כי ללא מסירת המידע ייתכן כי הקבוצה לא תוכל להציע לך את שירותיה ו/או לא תוכל לענות כנדרש לפנייתך ו/או ליצור עמך קשר.

 

חלק מהמידע שנאסף אודותיך אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך האישיים. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת, עמודים שבהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ותמסור מידע אישי אודות צדדים שלישיים כלשהם, אתה מתחייב כי יש בידיך ויישארו בידיך בכל עת שמידע אישי זה מצוי בידי הקבוצה את כל ההסכמות הנדרשות מאותם צדדים שלישיים למסירת פרטיהם והמידע האישי אודותיהם לקבוצה ו/או למי מטעמה ו/או לשותפיה העסקיים וגורמים שלישיים אחרים רלוונטיים (לפי העניין) ואתה תישא באחריות הבלעדית בהקשר זה.

 

מטרות

 

המידע שייאסף אודותיך יישמר במאגר המידע של הקבוצה (“המאגר”), ובאחריותה. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.

 

המידע האישי יישמר במאגר כאמור, בין היתר, למטרות הבאות:

 

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתרי האינטרנט של החברה;
 • ליצירת קשר בהמשך לפנייתך אלינו, או כאשר אנו סבורים שקיים צורך בכך לקיום הוראה אחרת על פי דין;
 • לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;
 • על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן;
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור שירותים ויישומים; התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות;
 • מחקר סטטיסטי, וכיו”ב.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:

 

  • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותים, מוצרים ותכנים; אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;
  • אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הקבוצה ו/או מי מטעמה;
  • במסגרת שינוי המבנה הארגוני והתפעולי של הקבוצה (לרבות במצב שבו אחת מהחברות בקבוצה תארגן את פעילותה במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר) – אז נהיה זכאים להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל הקבוצה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
 • על פי בקשתך המפורשת.

 

הנך מסכים לכך שהקבוצה תהיה רשאית להעביר, על פי שיקול דעתה, את המידע האישי אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועבר ו/או בה מאוחסן המידע האישי מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

 

דיוור שיווקי

 

הקבוצה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמש פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: “דיוור שיווקי”) מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או מסרון, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982. דיוור שיווקי זה עשוי להכיל מוצרים ושירותים של הקבוצה או מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים כגון שותפיה העסקיים של הקבוצה.

 

אם הנך מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הנך רשאי, בכל עת, להודיע על כך לקבוצה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו, לפי בחירתך. מובהר כי הקבוצה תהיה רשאית לשלוח לך דיוור שיווקי על סמך תוצרי עיבוד ואפיון המידע האישי שלך שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך באתר ו/או מידע האגור במערכות הקבוצה, וזאת על מנת להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם.

 

Cookies

 

הקבוצה ו/או מי מטעמה עושה שימוש באתר בקבצים המכונים cookies ופיקסלים או כלי תוכנה אחרים (להלן: “Cookies”) שמקורם בצדדים שלישיים בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות של אותם צדדים שלישיים, שמותקנים על המערכות והתוכנות של המשתמש כאשר זה עושה שימוש באינטרנט, בין היתר לצורך אפיון, ניטור ומעקב אחר הפעילות של המשתמש, לזהות דפוסי שימוש, בירור העדפותיו, מתן אפשרות להצגת פרסומות המותאמות להעדפותיו של המשתמש בהתאם לניתוחים ובכדי להפוך את האתר מותאם יותר לחוויה של המשתמש, לצרכיו ולמאפייניו הייחודים. הקבצים הללו מאפשרים לקבוצה ו/או מי מטעמה לייחס מידע הנוגע לשימוש באתר למשתמש ספציפי ולמידע הנוגע לאותו משתמש.

 

קבצי ה-Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים במכשיר הקצה, ככל שאפשר המשתמש זאת בהגדרות מכשיר הקצה, ואשר אוספים מידע כגון משך השהייה של המשתמש בעמוד/מסך מסוים באתר, אופן הגלישה של המשתמש באתר, פעולות שביצע המשתמש באתר, זיהוי כתובת, IP, מיקום, מועדי התחברות ועוד. מובהר כי באפשרות המשתמש לעדכן או לשנות בכל עת את הגדרות מכשיר הקצה ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקבצי cookies, אך ייתכן כי במקרה זה שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי. שינוי הגדרות כאמור הנו באחריות המשתמש בלבד.

 

זכות לעיין במידע

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

פנייה כזאת יש להפנות לקבוצה, באמצעות דואר אלקטרוני: Privacy@electra.co.il.

 

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 

הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של חברת אלקטרה אפ אם אחזקת מבנים ומערכות בע”מ 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף.

אני רוצה לקרוא עוד על...